خورشید درخشان

خورشید درخشان

 
حسین علیه السلام 
 
همچون خورشیدی، 
 
قرنهاست که هر روز می درخشد و تازگی دارد …
 
افسوس از چشمهایی که تنها ده روز از سال ، 
 
از نورش بهره می برند  …

اگر بدانی

 
عکس
 
 
 
 
اگر بدانی
 
چه کسی،کشتی زندگی را
 
از میان موج های سهمگین روزگار
 
به ساحل آرام رویاهایت
 
رسانده است؟
 
“پدرت” را می پرستی . . .
 
 
 
روز پدر پیشاپیش مبارک
 
 
 
 
عکس

شعر

عکس
خدایا 
گره بزن
زندگی دوستانم را 
به
شادی
 سلامتی
عشق
برکت
عاقبت بخیری
خوشبختی
 
گره بزن گره ای کور
عکس
 
 
و من گره خواهم زد
 
چشمها را با خورشید
 
دل ها را با عشق
 
سایـه ها را با آب
 
شاخـه ها را با باد
 
سبزه عمرتان گره خورده با شادیها
 
 
 
 سیزده بدر پیشاپیش مبارک
 
 
 
 
 
عکس