تا به حال به آدم هایی که

تا به حال به آدم هایی که 

در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟


یادت باشد حضور هیچ کس 

در زندگی تو بی دلیل نیست!


آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی

 آیینه ای هستند برای تو….


اگر می خواهی خود را بشناسی


و از حال و هوای درونت با خبر شوی 

ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!


دریافتی ما از هستی تنها پول نیست


آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،


روزی ما هستند!

مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه

عکس نوشته
 
 
 
 
 
 
 
مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه 
 
کـه فـکر میـکنن بقیـه هـم 
 
مثـل خـودشـون مهـربـونن
 
 
 
خسرو شکیبایی

اگر بدانی

 
عکس
 
 
 
 
اگر بدانی
 
چه کسی،کشتی زندگی را
 
از میان موج های سهمگین روزگار
 
به ساحل آرام رویاهایت
 
رسانده است؟
 
“پدرت” را می پرستی . . .
 
 
 
روز پدر پیشاپیش مبارک
 
 
 
 
عکس

هیـچ چیـز زیبـاتـر از انسـانی نیسـت که

 
عکس نوشته
 
هیـچ چیـز زیبـاتـر از انسـانی نیسـت که 
 
 
از درون میگـرید اما از بـرون همیـشه لبـخند بـر لـب دارد .

اینگونه زندگی کنیم:

اینگونه زندگی کنیم:
 
 
ساده اما زیبا
 
مصمم اما بی خیال
 
متواضع اما سر بلند
 
مهربان اما جدی
 
سبز اما بی ریا
 
عاشق اما عاقل
 
 
 
 
عکس نوشته

شعر

عکس
خدایا 
گره بزن
زندگی دوستانم را 
به
شادی
 سلامتی
عشق
برکت
عاقبت بخیری
خوشبختی
 
گره بزن گره ای کور
عکس
 
 
و من گره خواهم زد
 
چشمها را با خورشید
 
دل ها را با عشق
 
سایـه ها را با آب
 
شاخـه ها را با باد
 
سبزه عمرتان گره خورده با شادیها
 
 
 
 سیزده بدر پیشاپیش مبارک
 
 
 
 
 
عکس

حـرمـت ها را نشکنیـم

عکس نوشته
 
 
حـرمـت ها را نشکنیـم 
 
شـاید روزی جـایی به دلـیلی مجبـور باشیـم 
 
به هـم ” سـلام ” کنـیم 
 
همیـشه به حـد یـک سـلام هم شـده 
 
 
 
حـرمت نـگه داریـم