اینگونه زندگی کنیم:

اینگونه زندگی کنیم:
 
 
ساده اما زیبا
 
مصمم اما بی خیال
 
متواضع اما سر بلند
 
مهربان اما جدی
 
سبز اما بی ریا
 
عاشق اما عاقل
 
 
 
 
عکس نوشته