انتهای شب شد

انتهای شب شد
 
دلها به فردا امیدوار
 
چشمها پر از خواب
 
همه میگویند زندگی بالا و پایین دارد
 
اما زندگی هر چه که هست
 
 
جریان دارد . . .
 
 
 
 
شبتون آروم 
 
 
 
 
گیف