شعر

عکس
خدایا 
گره بزن
زندگی دوستانم را 
به
شادی
 سلامتی
عشق
برکت
عاقبت بخیری
خوشبختی
 
گره بزن گره ای کور
عکس
 
 
و من گره خواهم زد
 
چشمها را با خورشید
 
دل ها را با عشق
 
سایـه ها را با آب
 
شاخـه ها را با باد
 
سبزه عمرتان گره خورده با شادیها
 
 
 
 سیزده بدر پیشاپیش مبارک
 
 
 
 
 
عکس