شب مانند

عکس
 
شب مانند پرده سیاهی
 
کل شهر را گرفته است
 
قلمی بردار و فردایت را
 
با ستاره های درخشان به تصویر بکش 
 
بدان این تو هستی که
 
فردایت را میسازی
 
 
 
شبتون  بخیر