مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه

عکس نوشته
 
 
 
 
 
 
 
مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه 
 
کـه فـکر میـکنن بقیـه هـم 
 
مثـل خـودشـون مهـربـونن
 
 
 
خسرو شکیبایی