حـرمـت ها را نشکنیـم

عکس نوشته
 
 
حـرمـت ها را نشکنیـم 
 
شـاید روزی جـایی به دلـیلی مجبـور باشیـم 
 
به هـم ” سـلام ” کنـیم 
 
همیـشه به حـد یـک سـلام هم شـده 
 
 
 
حـرمت نـگه داریـم