اگر بدانی

 
عکس
 
 
 
 
اگر بدانی
 
چه کسی،کشتی زندگی را
 
از میان موج های سهمگین روزگار
 
به ساحل آرام رویاهایت
 
رسانده است؟
 
“پدرت” را می پرستی . . .
 
 
 
روز پدر پیشاپیش مبارک
 
 
 
 
عکس