هیـچ چیـز زیبـاتـر از انسـانی نیسـت که

 
عکس نوشته
 
هیـچ چیـز زیبـاتـر از انسـانی نیسـت که 
 
 
از درون میگـرید اما از بـرون همیـشه لبـخند بـر لـب دارد .